Trâu Ngon Quán
Trâu tơ tái tranh

Trâu tơ tái tranh

 Quán trâu ngon - Trâu tươi đồng xanh, Trâu tái tranh