Trâu Ngon Quán
Gà ri hấp

Gà ri hấp

 16 Gà ri hấp