Trâu Ngon Quán
Trâu tơ rang muối

Trâu tơ rang muối

 Rang muối